Dobrý den, vítejte na mém e-shopu! Pokud byste potřebovali s čímkoliv pomoci, neváhejte mi napsat nebo zavolat! Jsem tu pro vás, Radka

Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení 

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a
  o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je DiS. Radka Zemanová, IČ 88236463, se sídlem Dědinova 2010/17, 148 00  Praha 4 (dále jen: „Správce“).
 2. Kontaktní údaje Správce jsou adresa: Dědinova 2010/17, 148 00  Praha 4, email: radka@radustyle.cz, telefon: +420 606 626 312.
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.


II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
  a) plnění smlouvy mezi Vámi a Správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  b) oprávněný zájem Správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 2. Účelem zpracování osobních údajů je:
  a) vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany Správce plnit,
  b) zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 3. Ze strany Správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.
 4. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.radustyle.cz, užívá na této webové stránce soubory cookies. Cookies jsou krátké textové soubory, které webová stránka ukládá v návštěvníkově počítači, a které poskytuje internetový prohlížeč pokaždé, když se uživatel na stránku vrátí. Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace, prosím, použijte nápovědu vašeho prohlížeče.
 5. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním cookies ze strany našeho serveru a cookies našich zpracovatelů.
 6. Soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:
  - měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách,
  - základní funkčnosti webových stránek.
 7. Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu – oprávněného zájmu Správce, a umožňuje ho čl. 6, odst. 1, písm. f) Nařízení.
 8. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
 9. Shromážděné cookies soubory mohou být zpracovány dalšími zpracovateli:
  Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

 

 IV. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:
  a) podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
  b) zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
  c) zajišťující marketingové služby,
  d) účetní, daňoví a právní poradci.
 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

 V. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu).
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:
  a) právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  b) právo opravy osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  c) právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  d) právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  e) právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména vhodný způsob uložení, zálohování, šifrování, a ochrana vhodnými antivirovými programy.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 15. 1. 2021

Zpět do obchodu